Blagajna farex kf 03 jantar

U svakoj trgovini ili supermarketu susreæemo se s blagajnama - rijeèima, gdje se pretpostavlja maloprodaja. Samo od poèetka. ©to je onda fiskalna blagajna?

Blagajne, takoðer poznate i kao blagajne, nisu èudo kako je elektronièki alat, zahvaljujuæi kojem vidimo kupovinu i stopu toplih poreza i PDV-a zbog maloprodaje. U svijetu postoje fiskalni ureðaji koji nemaju fiskalnu memoriju, a informacije o prometu vide se u meðunarodnoj za¹tiæenoj memoriji.

Sada su u Poljskoj blagajne ureðene u fiskalnoj memoriji s OTP (One Time Programming svojstvima, koja su odreðena jedinstvenim brojem u kojem se neto iznosi i porez plaæaju na dan prodaje. Naravno, ukupan iznos poreznog i bruto potra¾ivanja je posljednji.

Podjela blagajne.Zbog izgradnje blagajne, registar se razlikuje od blagajne elektronièke blagajne (ECR, koja:- suraðivati s raèunalima;- fiskalni su pisaèi;- raèunalne blagajne;- POS / EPOS sustavi (prodajno mjesto / elektronièko prodajno mjesto;- Oni su gotovinski terminali.

Sustavi koji se koriste u uredima za karte imaju pravo na vi¹e na dva glavna sustava:- autonomni sustavi (radni program blagajne i aplikacijski program nalaze se u blagajni, kao ¹to su: POS, ECR, cjelovita PLU-ova robna baza, ¹ifri, imena robe dodijeljena slovnim simbolima PTU poreznih stopa (Porez na dodanu vrijednost;- sustavi utemeljeni na raèunalima (trenutaèno nedostaje numerièka tipkovnica, ali fiskalni pisaè ima nekoliko gumba za ispis dnevnog fiskalnog izvje¹æa. Prodaja na ovom naplati vr¹i se pomoæu aplikacijskog programa otvorenog na raèunalu koji takoðer kontrolira skup fiskalnih uputa.

firma