Blagajne i jpk

Buduæa razdoblja u kojima su zakonom propisane registarske blagajne. Rijeè je o elektronièkim strojevima koji osiguravaju evidenciju prometa i iznosu poreza koji se plaæa u maloprodaji. Za njihovu krivnju poduzetnik mo¾e biti ka¾njen velikom novèanom kaznom, ¹to ima znaèajan uèinak. Nitko ne ¾eli riskirati brigu i novèane kazne.Nije neuobièajeno reæi da se gospodarska aktivnost provodi na vrlo malom prostoru. Poduzetnik nudi svoje proizvode u izgradnji, dok ih u trgovini uglavnom skladi¹ti i jedini slobodni prostor je isti gdje se dobiva stol. Meðutim, registarske blagajne su jednako neophodne kada se radi o butiku koji zauzima veliki poslovni prostor.Isto vrijedi i za ljude koji iscjeljuju na terenu. Te¹ko je zamisliti da se poduzetnik kreæe s ogromnim financijskim iznosom i svim potrebnim sredstvima za potporu. Lako su na tr¾i¹tu, prijenosne blagajne. Oni pokazuju male dimenzije, sna¾ne baterije i dostupnu uslugu. Oblik podsjeæa na terminale za kori¹tenje kreditnih kartica. Dakle, radi s pravim rje¹enjem za mobilni rad, tj. Kada smo izravno povezani s kupcem.Fiskalni ureðaji va¾ni su i za same kupce, a ne samo za vlasnike. Zahvaljujuæi raèunu koji je izdan, kupac ima pravo podnijeti prigovor na kupljenu uslugu. Na kraju, ovaj fiskalni tekst jedini je dokaz na¹e kupnje usluge. To je vi¹e dokaz da poslodavac radi sa zakonom i odbija porez od prodanih proizvoda i usluga. Kada doðe do situacije da su blagajne u butiku iskljuèene ili su u stanju mirovanja mo¾emo se javiti u ured, koji æe poduzeti sliène pravne korake protiv poslodavca. Suoèava se s velikom novèanom kaznom, a ponekad èak i pomisli na sudu.Blagajne takoðer poma¾u poduzetnicima u praæenju ekonomske situacije u poduzeæu. Na kraju svakog dana ispisuje se dnevno izvje¹æe, a za kraj mjeseca imamo priliku ispisati cijelo izvje¹æe, koje æe nam pokazati koliko smo novca dobili u detalje. Zahvaljujuæi tome, mi smo u moguænosti mirno provjeriti je li netko od osoblja iznevjerio na¹ novac ili jednostavno je li na¹ profit dobar.

Dobre blagajne