Blagajnik farex jantar

Postoje mnoge obveze koje proizlaze iz zakonskih odredbi o klijentima fiskalne blagajne, posebno onih koje djeluju na vlasnike tih ureðaja. Sredstva su druga vrsta opreme koja se odnosi na njihovu poslovnu djelatnost, èija je uporaba strogo regulirana drugim zakonima i propisima. Niti jedan od ureðaja koji se koriste u tvrtki, kao ¹to su raèunala, telefoni ili èak specijalizirani proizvodni strojevi, nisu ojaèani takvim brojem ciljeva kao blagajne.

Odmah nakon kupnje blagajne potrebno je izvr¹iti registraciju u poreznom uredu. Ured æe dati jedinstveni broj na blagajni. U svakoj proceduri obvezno je staviti toèku na svaku od kori¹tenih blagajni, pri èemu æe svaki od njih primiti drugaèiji jedinstveni broj. Sljedeæe ¹to treba ispuniti je fiskalizacija blagajne, koju mo¾e izvr¹iti samo ovla¹teni servis. Krakovske blagajne nisu samo prodajno mjesto, veæ i ovla¹teni servis. Vrijedi potpisati ugovor za servisiranje svih blagajni u tvrtki s odreðenom uslugom, po moguænosti u sobi u kojoj ste kupili fiskalne ureðaje. U poreznom naslovu morate dostaviti podatke o uslugama, koji su dostupni za iznose u znaèajnom poduzeæu. Porezna uprava takoðer treba spomenuti promjenu blagajne. U sluèaju kvara, ova odabrana usluga ovla¹tena je za promjenu blagajne, ali ova usluga mo¾e obaviti bilo kakav preokret u svijesti ureðaja. Prilikom registriranja prodaje na odreðenom iznosu, tj. Za proizvode ili usluge, potrebno je ispisati periodiène fiskalne izvje¹taje. Obièno su to dnevna, mjeseèna i godi¹nja izvje¹æa, a rjeðe tromjeseèno. Nedostatak izvje¹æa mo¾e dovesti do izricanja novèanih kazni vlasniku blagajne. Prilikom kori¹tenja blagajne treba imati na umu periodiènu provjeru, koju mo¾e stvoriti barem jedna odabrana usluga. U to je vrijeme to posebno va¾no, jer kazne za neuspjeh revizije blagajne mogu biti ozbiljne za poduzeæe. Sva dokumentacija vezana uz blagajnu, u tekuæem radu blagajne, periodiène fiskalne izvje¹taje treba èuvati uz specifikaciju tvrtke. Ured mo¾e vidjeti sve dokumente i nekoliko godina nakon zavr¹etka kori¹tenja blagajne ili nakon zavr¹etka aktivnosti. Prilikom zatvaranja tvrtke morate razmisliti o obvezi vlasnika - da proèita fiskalnu memoriju blagajne koja se mo¾e vidjeti samo od strane slu¾be.