Citati o borbi protiv bolesti

Pacijenti diljem svijeta tra¾e nove strategije lijeèenja koje im omoguæuju borbu protiv bolesti. Razvoj medicine u svijetu je izuzetno raznolik. To ovisi o neovisnosti od razvoja gospodarstva, naèinu financiranja zdravstvene za¹tite (¹to se takvo financiranje dogaða i, opæenito govoreæi, o bogatstvu odreðene regije.

Formexplode

Pacijenti iz cijelog svijeta, u dana¹njem vi¹e bolesnika s Vitalijom sve èe¹æe odluèuju djelovati izvan zemlje. Prisutan je na prvom mjestu zahvaljujuæi informacijama o prekograniènoj zdravstvenoj za¹titi. Smjernica je bila neka vrsta vrata koja dopu¹taju uslugu, ako nije da se daje na kraju prebivali¹ta, ili kada je vrijeme èekanja (poput postupka uklanjanja katarakte predugo.Moguænost da se doðe do toèke do medicinske pomoæi je prilika koja se ne mo¾e koristiti. Putovanje u stranu zemlju primjenjuje se na tro¹kove i nove barijere koje su rijetko razlog da napuste putovanje. Meðu tim preprekama je i postupak uèenja stranog jezika. Pacijenti èesto, naravno, iz ovog razloga odustaju od lijeèenja iz inozemstva.Odreðeni pacijenti imaju pomoæ medicinskog tumaèa. Medicinski prevoditelj je kvalificirana osoba koja posjeduje medicinsko znanje i savr¹eno je ovladala stranim jezikom, kako u smjeru specijaliziranog vokabulara. Medicinski prijevod je vrlo oprezan i dobar, tako da nije izvor nesporazuma i lo¹e dijagnoze.Pacijenti najèe¹æe tra¾e prijevod laboratorijskih testova, povijest bolesti i rezultate specijalistièkih testova.Medicinski prijevod, s kojim æe pacijent otiæi specijalistu u suprotnoj zemlji, pru¾it æe mnogo intenzivnih predavanja od strane medicinskog osoblja. Izvr¹ene medicinske aktivnosti bit æe stvarne, a sam pacijent æe biti miran i dobar.Kao ¹to mo¾ete vidjeti, jezièna barijera ne mora biti razlog za odustajanje od zdravstvene skrbi izvan Poljske. Pomoæ medicinskog tumaèa ovdje je neprocjenjiva jer dobar medicinski prijevod mo¾e postati kljuè uspjeha (ili oporavka.Direktiva o prekograniènoj zdravstvenoj za¹titi dobra je prilika za sve ¾ene kojima je potrebna pomoæ. Vrijedi iskoristiti trenutnu priliku.