Dijagnostika i prepoznavanje

Kolposkopska dijagnoza poma¾e na temelju tumaèenja arhitekture povr¹ine epitela, kao i slike krvnih ¾ila. Gotovo neprimjetni detalji cervikalnog epitelnog podruèja, koji su èesto pravilna dijagnoza, mjere se u frakcijskim dijelovima milimetra, a velièina krvnih ¾ila koja je va¾na u epitelnoj klasi je reda velièine mikrona.

https://neoproduct.eu/hr/ling-fluent-ucinkovita-metoda-ucenja-stranih-jezika/

U sustavu, èak i najbolja kamera, koja prenosi sliku u potpuno izo¹trenom obliku, ne mo¾e vidjeti takve elemente. Razlièite boje nijanse crvene i svjetle boje koje se vide u jednostavnom filmu ovog jedinstvenog okru¾enja odreðuju odgovarajuæe prepoznavanje. Na¾alost, stoga je jeftino kada se koristi èak i najbolja video poruka. Ogromni obrisi kolposkopske slike i specifièno okru¾enje u kojemu smo prisiljeni razmotriti sliku neæe se kupiti za ureðaje koji su izvrsni u suprotnim dijelovima medicine. Zbog nedostupnosti, rukovanje alatima je takoðer vrlo komplicirano. U klubu s lijeènikom koji je vrlo praktièan u kori¹tenju kolposkopa, u velikim primjerima nema ¹anse da se napravi smislena spoznaja, ona se takoðer mora koristiti u istra¾ivanju i drugim pretpostavkama.Optièki kolposkopi, opremljeni vizualnim tunelom, najsavr¹enije su rje¹enje za kolposkopistu, zbog optièkog organizma mo¾emo provoditi opa¾anja koja poma¾u u toènoj dijagnostièkoj interpretaciji promatranog podruèja, a na ekranu se mo¾e vidjeti i pacijent ili lijeènik ili ¹egrt.U ovim vremenima, uèinkovit, ali veæ kori¹ten kolposkop koji zadovoljava potrebne standarde kvalitete i za vlastiti ured, kada mo¾ete dobiti tisuæu zlota za javnu bolnicu i opremiti ga vizualnim tunelom mo¾e se stvoriti u bilo kojem elementu u iznosu od oko pet tisuæa zlota. Ako je potrebno, moguæe je za malu kolièinu novca, obnovu starih, istro¹enih kolposkopa, a nakon takve metode oni su razlièiti. Kolposkop iz velikog dogaðaja, mo¾e se kupiti za dio cijene koju je potrebno potro¹iti na kupnju vrlo neuèinkovitog i netoènog kolposkopskog videa.