Direktiva o sigurnosti mre e i informacija

Neki radni uvjeti mogu predstavljati vrlo originalan rizik od opasnih eksplozija, ¹to predstavlja rizik ne samo za ljudski opstanak, veæ i prikladnu prijetnju poljskom prirodnom nalazi¹tu. U projektu smanjenja rizika od pojave ozbiljnih epidemija, Europska unija uvela je posebnu direktivu pod nazivom Atex, koja je bila odluèujuæa od lipnja 2003. godine.

Atex (Atmosphere Ecplosible su zapravo dva vrlo va¾na pravila koja se bave za¹titom od eksplozije. Va¾an dio ovih savjeta je 94/9 / EC - ATEX 100a, ¹to je posebna informacija o svim zahtjevima za uvoðenje raznih upravljaèkih, regulacijskih i sigurnosnih ureðaja. Ove informacije takoðer rade na zahtjevima svih ureðaja i novih sustava kontrole koji se koriste u regijama sklonim poèetcima.

1999/92 / EC - ATEX 137 je druga direktiva iz amandmana, koja je vrlo va¾na u smislu samih zaposlenika koji ¾ele svakodnevno djelovati u ugro¾enom podruèju. Propisi ovog naèela u potpunosti su povezani s sigurno¹æu i zdravstvenom za¹titom svih gostiju koji se nalaze u opasnoj zoni.

U skoroj buduænosti sve vi¹e tvrtki nudi profesionalne ATEX treninge, a osobe koje trebaju znati vi¹e o svim informacijama o za¹titi od po¾ara mogu se upisati u sveobuhvatnu obuku. Takvi teèajevi su odlièno rje¹enje, pa èak i nu¾nost za ¾ene koje svakodnevno igraju u potencijalno eksplozivnim podruèjima. Provoðenje ATEX obuke je iznimno preporuka standarda PN-EN 60079-17, koji provodi zahtjeve za struènim znanjem za svo osoblje u Ex podruèju. Takoðer treba napomenuti da ATEX obuka ne mo¾e u potpunosti izmijeniti teèajeve prve pomoæi, koje bi trebalo provoditi odvojeno. Vrijedno je tra¾iti takve tvrtke za obuku koje u trenutaènoj moguænosti raèunaju ne samo na ATEX obuku, nego i sada i ciljanje s prvom pomoæi.

Usklaðenost s ATEX direktivama izuzetno je va¾na i pru¾a mnoge prednosti. Jednom kada je to va¾no na ovaj naèin, osiguravamo maksimalnu sigurnost u privatnoj umjetnièkoj tvornici i ¹to je najva¾nije pridr¾avamo se odredbi pravog zakona, zbog èega ne poznajemo poznatu tvrtku nepotrebnim novèanim kaznama. Ova pravila æe nam pomoæi i smanjiti ekonomske gubitke koji se odnose na moguæe prijetnje i neuspjehe na¹ih ureðaja. Uvoðenje ovih vijeæa je vi¹e nego savr¹en naèin za ¾ene koje namjeravaju koordinirati zdravstvene i sigurnosne usluge upravo za ¾ene koje su za njih odgovorne.