Filterski kolektori

Buduæi da se brzi razvoj industrijskih grana odnosio uglavnom na preradu materijala i druga vrsta materijala, proizvodna postrojenja se bore s prekomjernim opra¹ivanjem na radnom mjestu. Komplikacije s posljednjim kombiniranim problemom ne odnose se samo na jednu sigurnost na proizvodnom podu, jer kao ¹to znate, mnoge ekonomske pra¹ine su zapaljive uz moguænost eksplozije ili po¾ara.

Ali i izuzetno va¾no pitanje je zdravlje radnika izlo¾enih ¹tetnim uèincima oneèi¹æenja pra¹inom. Kao ¹to studije pokazuju, hodanje u pretjerano pra¹njavoj sobi upuæuje na mnoge bolesti, poèev¹i od razgovora s di¹nim i rakom pluæa.Buduæi da u umjetnosti o zdravlju i udobnosti zaposlenika, kao io sigurnosti u radnom okru¾enju, poduzeæa ula¾u u jo¹ pozitivnije sustave za ekstrakciju pra¹ine. Na trgu se mnogo tvrtki kreæe kroz sveobuhvatnu instalaciju sustava otpra¹ivanja. Izvode se pojedinaèni projekti u kojima se vraæaju rje¹enja prilagoðena potrebama odreðenog proizvodnog pogona.

Uz ciklonske kolektore pra¹ine vraæaju se i tkanine. Tehnologije proèi¹æavanja zraka ovise o vrstama pra¹ine s kojima se ured mora baviti.Poznato je da se najopasnija pra¹ina proizvodi tijekom o¹trenja, bru¹enja i poliranja. Drugi izvori stvaranja pra¹ine su procesi koji prate obradu drva, biomase, u sektoru stakla, keramike, vapna, metalurgije i rudarstva. Kao ¹to je dobro poznato, izlaganje pra¹ini je izuzetno opasno za ljudsko zdravlje i èesto ljudi koji stvaraju u uvjetima opra¹ivanja spadaju u posljednje profesionalne bolesti. Zbog trenutnog razloga, korisno je napraviti najgore probleme u smislu smanjenja pra¹ine u radnom okru¾enju.

Moderni sustavi za filtriranje u velikoj mjeri daju glamuru i veliku sigurnost za uloge u postrojenjima gdje nastaje prekomjerno oneèi¹æenje pra¹inom. Uklanjanje pra¹ine prvi je uvjet za uèinkovit rad takvog poduzeæa, tako da se ne isplati odlagati na sajmovima za filtriranje i vrijedi ulagati u najstariju instalaciju. Poljsko tr¾i¹te ima niz tvrtki specijaliziranih za otpra¹ivanje graðevina, koje se temelje na razlièitim tehnologijama i rje¹enjima. Od slo¾enih modularnih sustava do neovisnih hibridnih instalacija.