Fiskalno izvje aee svakodnevni nedostatak prodaje

Svaki vlasnik blagajne zna posljednji koliko je du¾nosti vezano uz postojanje takvog ureðaja. Fiskalna blagajna elzab jota e, tj. Ureðaj koji poma¾e u dnevnoj registraciji prodaje, dok se prati naslovom riznice. Djeluje iznad poduzetnika u odr¾avanju njihovih uloga. U ¹to se takva usluga mo¾e sastojati?

Pogledajmo onda na primjeru tako va¾nog dokumenta, koji je dnevno izvje¹æe.Dnevna izvje¹æa iz blagajne neke su od va¾nijih stvari koje se ispituju u sluèaju revizije. Zaposlenici su du¾ni zahtijevati njihovo predstavljanje i novèanu kaznu za poduzetnika koji nema takva izvje¹æa. Za¹to je dnevno izvje¹æe va¾no? Odgovor je daleko od jednostavnog - ovaj dokument je najljep¹i sa¾etak cijelog dana prodaje. Trgovac mora napraviti takvo izvje¹æe na dan prodaje. Buduæi da stvara prodaju za sljedeæi dan, izvje¹æe se odreðuje iznad izvje¹æa o nuliranju. Va¾no je napomenuti da bez pripreme takvog izvje¹æa, koje je sa¾etak dana prodaje, ne mo¾ete poèeti prodavati sljedeæi dan. Teoretski, to je prilièno te¹ko za prodavaèe, ali vrijedi pogledati pomoæ koja proizlazi iz potrebe stvaranja i za¹tite dnevnih izvje¹æa iz blagajne. Meðutim, oni su vrijedan izvor mnogih va¾nih reklama ne samo za upravitelje naslova riznice, veæ i za prodavatelja. Analiza takvih opisa koji, meðutim, u potpunosti podupiru pitanja vezana za posljednje, koje proizvode najbolje prodaju i u koje dane ili sate mo¾ete se osloniti na najstvarniji promet. U to vrijeme oni pru¾aju iznimno a¾urne informacije za one poduzetnike koji namjeravaju poveæati vlastiti rad ili privuæi kupce novim prijedlozima. Ako osjeæaju da su privlaèni za kupce, vrijedi upoznati njihove navike i sklonosti. ©to je znanje posljednjeg elementa potpunije, to je bolja borba za klijenta. Neprimjetna dnevna izvje¹æa koja bi stoga pokazala vrijednu potporu svakom poduzetniku koji nastoji maksimalno dobiti informacije iz postojeæih izvora koje mu pru¾aju fiskalne kockarnice.Sustav u kojem æe dnevno izvje¹æe koristiti poduzetnik stoga je va¾na ideja za posljednju, koliko æe korisno biti izvje¹æe. Mnogo toga ovisi o kreativnosti prodavaèa koji se, na¾alost, preèesto nalaze za pripremu takvih izvje¹æa, ali i apsolutno svjesni moguæe kontrole.