Florianska ginekolog u krakovu

Kolposkop je va¾an ureðaj u ulozi ginekologa, a prije njegove kupnje treba obaviti profesionalno izviðanje. Prilikom odabira optièkog ureðaja za ovaj model, trebali biste vratiti mi¹ljenje o stupnju èimbenika, èiji tro¹kovi nipo¹to nisu najva¾niji faktor. Meðutim, treba napomenuti da preniska cijena kolposkopa mo¾e biti lo¹a izvedba, ¹to je pogrdno pogodno za situaciju slike. nestabilnost pantografa i nedostatak softvera koji omoguæuje jednostavnu procjenu prikupljenog vizualnog materijala.

Kvaliteta slike trebala bi biti kritièni kriterij jer su danas parametri optièkog sustava najva¾nije priznanje pri kupnji kolposkopa. Vrijedi pogledati mjesto rada leæe iz poznatog tipa kolposkopa i pogledati ima li optièki sustav nekoliko naèina zumiranja, a ¹irok je raspon fokusiranja, tj. Fokusiranje slike. Toènost kolposkopa je takoðer iznimno velik aspekt, zbog èega pantograf mora pru¾iti slobodan, ali jasan korak u svim podruèjima. Ispravno izbalansirana ruka pantografa i upotreba odgovarajuæe klase pneumatskih aktuatora su dodatne va¾ne znaèajke odgovarajuæe opreme.

Kada je rijeè o kolposkopskoj svjetiljci, stare ¾arulje postale su anakronistiène, ali je i dalje va¾na maksimalna snaga svjetlosti i ponuda njezine regulacije. Suvremene diode u LED tehnologiji imaju lo¹ije energetske zahtjeve, ¹to produljuje vijek trajanja svjetiljke i eliminira opasnost zagrijavanja ispitnog polja. Meðutim, najva¾niji aspekt pri kupnji kolposkopa je ergonomija proizvoda, jer zbog specifiènosti ginekologa sve funkcije optièkog ureðaja o kojima je rijeè trebaju biti obraðene jednim paketom.