Kontroliranje mod

Ekonomski kontroling je neodvojivi dio kontrole u èvrstom dru¹tvu. Kontrolni potezi o odreðivanju potra¾nje za financijskim mjerama, profitabilnosti naèina financiranja tvrtke, tro¹kovima i dobiti, te ekonomskoj likvidnosti i analizi uèinkovitosti kapitalnih ulaganja.

Kontroliranje se mo¾e podijeliti u tri faze:- planiranje,- provedba,- kontrola.

Prvi put je kontroling kori¹ten tridesetih godina u SAD-u. On je pogodio Stari kontinent, uglavnom zahvaljujuæi njemaèkim tvrtkama. Mo¾emo promatrati njegov stalni razvoj od 1950-ih. Do¹ao je u svoju zemlju prije svega zahvaljujuæi grani meðunarodnih korporacija, iako sve vi¹e i manje tvrtke, ponekad èak i ne sasvim svjesno, poèinju uvoditi kontrolne alate. Lako mo¾ete vidjeti da s kontrolom moramo stvoriti gdje god se ti aspekti pojavljuju u upravljanju:

- Decentralizirani sustav dominacije u tvrtki,- Tvrtka je usmjerena na strogo definirane ciljeve,- Uveden je motivacijski sustav kako bi tvrtka radila uèinkovitije,- usmjereno je upravljaèko raèunovodstvo koje æe se kupiti za racionalne financijske odluke,- Dobro voðen sustav prikupljanja informacija,

Stavljanje pravila financijskog kontrolinga u tvrtku automatski uvodi nove proizvode u njegovu organizaciju. Navedena je organizacijska jedinica, sustav financijskog poravnanja te promet dokumenata u tvrtki. Nije moguæe provesti pravilan financijski nadzor bez dobrih raèunalnih programa. U financijskom kontroli poseban je naglasak na uèinkovitom upravljanju poduzeæem, ¹to nije va¾no ako preðemo na odustajanje od upravljaèkog raèunovodstva.