Kuhanje lanca bicikala

Tumaèenje omoguæuje komunikaciju izmeðu sugovornika koji ogla¹avaju na dva nova govorna jezika ili u sluèaju ¾enskog znakovnog jezika. Sama aktivnost poznata kao tumaèenje preporuèuje isto znaèenje meðu ljudima koji rade u drugim jezicima, a kraj ove aktivnosti je uspostavljanje komunikacije ili preno¹enja informacija. & Prijevodi: za razliku od prijevoda, to se dogaða u stvarnom vremenu, ¹to znaèi da prijevod izraza uvijek se provodi redovito. Postoji vi¹e naèina tumaèenja, dok su simultani i konsekutivni tumaèi najèe¹æi i najkorisniji, a na meðunarodnim konferencijama koriste se simultano prevoðenje, gdje se mi¹ljenja stranih gostiju obuèavaju od lijeènika koji slu¹aju govore kroz slu¹alice u zvuèno izoliranim kabinama.

Simultano prevoðenje tih prijevoda sastoji se u simultanom prijevodu sa sluha, gdje se ciljna poruka javlja nakon slu¹anja komentara u poèetnom stilu. Tumaèenje tumaèenja radi s promjenama u situaciji kada tumaè poèinje tumaèiti i prevoditi tek nakon ¹to govornik govori. Obièno, uzastopni tumaè sjedi oko sugovornika dok slu¹a zvuènika i izraðuje bilje¹ku, a zatim izraðuje govor u stilu meta koji imitira najvernije stilistike izvorne izjave. Sve navedene tehnike prevoðenja stvaraju svoje prednosti i nedostatke, te nije moguæe izrièito navesti moæ jednog od njih. Oèito, postoje i druge metode tumaèenja (npr. ©aputanje prijevoda, prijevod kazne po jelu ili vidik prijevoda koje imaju jednostavnije okru¾enje i ne zahtijevaju toliko interesa kao prethodno spomenute tehnike, stoga se koriste tijekom neformalnih sastanaka.