Mentalitet od 15 godina

U uvjetima pra¹enja tvari koje predstavljaju opasnost od eksplozije, neophodno je usmjeriti opremu s ATEX certifikatom i instalacijama projektiranim i izraðenim u skladu s ATEX informacijama primjenjivim u EU podruèjima.

Na poslu, u pra¹njavim uvjetima u prahu, imao sam ugljen ili pra¹inu organskog podrijetla (npr. Drvo, prije svega, potrebno je osigurati odgovarajuæe uklanjanje pra¹ine. Uèinkovita ekstrakcija pra¹ine ATEX (atex ekstrakcija pra¹ine uspje¹no uklanja veæinu opasnosti, ali je korisno predstaviti pravilno dovr¹ena i eventualno uèinkovita tehnièka, tehnièka i proceduralna rje¹enja kako bi se uèinkovito provela. Koja rje¹enja?

Vivese Senso Duo OilVivese Senso Duo Oil 2. Učinkovita priprema gubitka kose

ATEX uklanjanje pra¹ine u primjeniU izvoðenju ekstrakcije pra¹ine ATEX (dobro s europskim direktivama pogodan je za:- upotrebom lokalnih vezova, koji bi se trebali nalaziti u blizini izvora koji emitiraju eksplozivne atmosfere, vezovi su samonosive ruke, industrijske nape ili specijalne odojke,- redovito usisavanje povr¹ina na kojima se pripremaju fine èestice (za dokazivanje oko alatnih strojeva, u krajnjem smislu treba uzeti industrijske usisivaèe,- dobro uzemljenje radnih ureðaja i pojedinaène instalacije za uklanjanje pra¹ine, jer mo¾e uzrokovati elektrostatièki naboj - uzemljenje spreèava taj dogaðaj,- pravilnu izgradnju odvodnih kanala i njihovo pokrivanje od erozije,- kori¹tenje ventilatora, filtera i alata za uklanjanje pra¹ine konstruiranih zajedno s ATEX principom i kori¹tenjem odgovarajuæih certifikata.Za najveæu moguæu za¹titu od eksplozije ATEX sustavi za odsisavanje pra¹ine vrijedi naknadno opremanje jedinicama za ga¹enje (iskre i / ili po¾ara unutar samih instalacija.