Mijenjaju se blagajne

Kori¹tenjem blagajne ispunjena je obveza fiskalizacije prodaje. Ovo rje¹enje se koristi u srednjim trgovaèkim i uslu¾nim objektima gdje nema potrebe za upravljanjem skladi¹tem. Pomoæu blagajne mo¾ete ispisati zbirne izvje¹taje o prodaji, kao i detaljna izvje¹æa.

Blagajne s elektronskom kopijom omoguæuju, izmeðu ostalog, ispis misli kopije fiskalnih dnevnih izvje¹taja i kopija svih raèuna ili odreðenog dana. Prije kupnje blagajne moramo odluèiti, tako da u buduænosti neæe biti potrebe za kombiniranjem blagajne s raèunalom. To je posljednje vrijedno tijekom odabira blagajne. Ne mo¾e svaka blagajna raditi s raèunalom, èitaèem koda ili èak ladicom, pa je dobro da kontaktirate svoje savjetnike prije nego ¹to odaberete odgovarajuæi ureðaj. Fiskalna blagajna osmi¹ljena za & nbsp; mo¾e suraðivati s novim ureðajima.

Srednje segmentne blagajne i blagajne sustava mogu se jednostavno povezati s raèunalom na kojem se temelji kupljeni softver za trgovanje. Prodaja se vr¹i pomoæu blagajne, meðutim, kako bi se a¾urirao inventar na prijenosnom raèunalu, najprije je proèitati prodaju iz blagajne. Takoðer s modernim dobrima ili promjenom u¹teðenih cijena. Prvo, radimo u sustavu prodaje, a zatim ga ¹aljemo u valutu. Prodaja mo¾e ¾ivjeti na blagajni kada je raèunalo iskljuèeno. Ovisno o softveru iz blagajne, prodaja potvrde nakon ¹to je upuæen primitak ili skupno. U tom pristupu sva roba ima izravnu vrijednost u skladi¹tu, zato je osnova uopæe visoka, da bi se ubrzala prodaja, potrebno je koristiti èitaèe barkoda na blagajni, a jo¹ uvijek na raèunalu kako bi se olak¹alo uno¹enje robe u skladi¹te. Uvijek prije odabira blagajne i programa treba uzeti pa¾nju struènjaka koji æe izabrati dobru konfiguraciju za potrebe energije.

Black MaskBlack Mask - Apsolutna snaga čišćenja kože!

U svakoj komercijalnoj osobi, jednostavna blagajna i raèunalo mogu se zamijeniti inovativnim rje¹enjem baziranim na POS raèunalu s ekranom osjetljivim na dodir, na kojem se nalazi unaprijed instalirani komercijalni softver. Raèunalo mora biti pored pisaèa tako da blagajnik proðe zaslon i ispi¹e potvrdu pri ruci.