Nu na rasvjeta s usponima

Na svakom radnom mjestu, u bilo kojem uredu ili javnoj ustanovi, potrebno je za postojanje i sigurnost da izaðete u sluèaju nu¾de. U kojim situacijama to mo¾e do¾ivjeti? ©to bi neki od nas trebali znati o problemu takve rasvjete?

Rezervno svjetloOsvjetljenje u sluèaju nu¾de je svjetlo koje izvlaèi iz drugih izvora osim osnovnog svjetla. Va¾no je na njega se osvrnuti tijekom kvara, iako æe ogranièavanje ove vrste rasvjete samo na velièinu rezervnog svjetla vjerojatno ¾ivjeti veliku pogre¹ku. Kljuèni èimbenik u kojem æe se koristiti odreðen je mnogim èimbenicima, ukljuèujuæi odabrane ¾arulje za izvanrednu rasvjetu i niz rje¹enja koja zadovoljavaju oèekivanja odreðene ustanove. Pojedinosti Zakona o gradnji detaljno, u kojem obliku u konkretnom sluèaju, mogu se postaviti i postaviti rasvjeta za nu¾du.

Koji su oglasi na ovom svjetlu najva¾niji za jednostavnu osobu?Hitna rasvjeta za mnoge ¾ene uglavnom se koristi s rezervnom rasvjetom. Zahvaljujuæi njemu, u sluèaju problema s opskrbom osnovnim svjetlom moguæe je nastaviti s radom. Ovo je prièa koja je posebno va¾na u takvim stanovima kao ¹to su uredi, banke, klinike i bolnice, u kojima mrak oko nas mo¾e izazvati ozbiljne probleme. Svjetlo za sluèaj nu¾de je i rasvjeta za evakuaciju. On nas oslobaða u sluèaju prijetnje, zahvaljujuæi njemu izravno napu¹tamo ugro¾enu sobu i na siguran naèin izlazimo iz zgrade. Takvo osvjetljenje najèe¹æe se uzima za vrijeme po¾ara, a propisi o po¾aru pru¾aju toènije informacije o vrijednostima njegovog pona¹anja.

 /05/oprawy-oswietlenia-awaryjnego-lampy-led-ex-atex.pdfOsvjetljavanje rute evakuacije je vrlo va¾na uloga, a ona u kojoj æe se vrste svjetiljki instalirati na ulici mo¾da æe ¾eljeti biti mnogo ljudi. Njihova znaèenja su jednostavna - moraju vjerovati naèinu bijega. Sjeæaju se i olak¹avaju pristup posljednjim alatima koji mogu spasiti ¾ivote ljudi koji hodaju u sluèaju po¾ara. Da bi takve svjetiljke radile u bliskom radu, one moraju biti tako dobro poznate. Odnosi se na njihov sadr¾aj, oznaku i mjesto u kojem æe se dati. Ovdje je osobito va¾no briga za velièinu svjetiljki i èitljivost oznaka na njima. To je prije svega va¾no na sada¹njim mjestima, gdje prekrasne ljude mogu evakuirati oni koji su u nevolji s oèima.