Osposobljavanje zaposlenika za prvu pomoae

Blagajne su elektronièki ureðaji koji bilje¾e iznos komercijalnog poreza i PDV-a na odreðene i usluge u maloprodaji. Poduzetnici koji su prekoraèili kolièinu trgovine koju je nametnulo Ministarstvo financija, a nametnulo ih je Ministarstvo financija, du¾ni su registrirati maloprodaju koristeæi fiskalne blagajne novitus sento e. U ulozi blagajne svakako sudjeluju u razvoju poslovanja, jer je registracija prodaje poluautomatska, a registracija je ostavljena. o memoriji interne blagajne.

Blagajne imaju funkciju dnevnog izvje¹æa koje je potrebno. U dnevnom izvje¹æu odabire se iznos dnevnog prihoda, koji se ne mijenja jer se upisuje u blagajnu i uni¹tava u programiranim PTU tarifama. Sredstva su podijeljena na autonomne i raèunalne registarske blagajne. U sluèaju autonomnih blagajni, to su jela opremljena s internim softverom i imaju ugraðenu bazu PLU proizvoda, tj. Popis kodova i imena slova s odgovarajuæim PTU tarifama, cijenama i bar kodovima koje æemo locirati u trgovini. Zahvaljujuæi softveru moguæe je zadr¾ati vrijednosti poreznih stopa i materijalne osnove za simbole. Takve blagajne, nakon uno¹enja PTU koda ili skeniranja proizvoda pomoæu ureðaja za skeniranje, pohranjuju ga u na¹u bazu podataka i daju potvrdu za korisnika. Zavr¹etak transakcije obièno se prenosi pomoæu gumba s natpisom "sum" ili "gotovina". Program autonomne blagajne kasnije èita skladi¹ni program za upravljanje radom trgovine. Ovaj model blagajne mo¾e raditi iu vezanom naèinu s stolnim raèunalom. Na¾alost, kockarnice ove varijante su ozbiljna mana - neæe kupiti bazu robe koja je jaèa od desetaka tisuæa. Kupnja blagajne za novi trenutak nije dobra ideja. Isto sredstvo u sredi¹njoj godini voðenja ekonomske kampanje nije korisno, a ako imamo bolju kupnju nego ¹to se oèekuje, onda je zakon dobro zalihe prije poèetka poslovanja.