Pau alna suma 3 i blagajna

Poduzetnici koji provode ekonomsku kampanju u kojoj koriste blagajne moraju voditi raèuna o mnogim zahtjevima. Jedno od piæa je obveza da se rola papira s kopijama potvrda u razdoblju poznatom u prikladnom propisu, koji je produ¾en do 2013. godine.

Do 31. prosinca 2012. godine, na platformi propisa ministra financija iz 2008. godine, postojalo je prijelazno razdoblje s kojim su kopije potvrda trebale biti maskirane dvije godine. Poèev¹i od poèetka 2013. godine, pohranjivanje primitaka iz blagajne promijenilo se i pro¹irilo se na petogodi¹nju fazu. Porezni obveznici koji su ostvarili prodaju na financijskim iznosima u 2013. trebali bi èuvati kopije potvrda o prodaji za 2012. i 2011. godinu, dok se prija¹nje kopije raèuna mogu trajno uni¹titi. Isto tako moraju imati èinjenicu da se arhivirane kopije potvrda iz 2013. godine moraju pridr¾avati 2018. godine, zbog posljednjeg, da se petogodi¹nje razdoblje raèuna od kraja kalendarske godine u kojoj istjeèe rok za plaæanje poreza.Za¹to je potrebno èuvati kopije fiskalnih raèuna na pet godina? Prije svega zato ¹to je vrijeme ogranièenja porezne obveze samo pet godina.Postoji mnogo briga hoæe li arhiviranje kopija potvrda kroz stvarno pripisano razdoblje biti obvezno. Meðutim, Ministarstvo financija smatra da je petogodi¹nje razdoblje mjesto za pravilnost poreznih naselja. Kopije potvrda jedini su dokaz o prodaji, velièini, cijeni i poreznim stopama.Meðutim, èinjenica da, iako je zakonodavac naveo odreðeno razdoblje za arhiviranje kopija svitaka s financijskim potvrdama, nije navela situaciju u kojoj bi trebali biti skriveni. Najjeftinije fiskalne blagajne u Krakowu pohranjuju papirnate raèune. & Nbsp; & nbsp; & Nbsp; & nbsp; Va¾nija sredstva s pro¹irenim modulom imaju priliku arhivirati elektronièke raèune. Takoðer treba imati na umu da èak i èinjenica likvidacije financijske aktivnosti u nikakvom poslu ne oslobaða poduzetnika od zakonske obveze èuvanja kopija raèuna od blagajne.