Pogre ka blagajne 36

Proizvodne hale su vrlo specifièna mjesta. Stvorene su za stvaranje specifiènih, serijskih aktivnosti, koje se èesto ponavljaju na dosadu ovih ljudi. To su mjesta strogo odr¾avana od strane brigadira, menad¾era, direktora, i na kraju, briga i vanjska revizija, nakon svega, nisu neopravdani. Buduæi da je svaka proizvodna hala, bez obzira na naèin proizvodnje, izlo¾ena najnovijim èimbenicima koji ugro¾avaju sigurnost, zdravlje i zaradu.

Rijeè je takoðer o prijetnjama koje su posljedica neuspjeha sigurnosnih sustava, po¾ara ili katastrofa koje su izravno ili neizravno uzrokovane ljudskim radom, a koje su dinamiène prirode, ali i zbog toksikolo¹kih i izvornih prijetnji, koje polako i neumoljivo utjeèu na zdravlje radnika u ovoj kuæi. Zbog toga je va¾no instalirati i filtrirati pra¹inu u proizvodne hale. Na primjer, na mjestima gdje se èini nepotrebnim, kao rezultat transformacijskih procesa koji obraðuju razlièite sirovine, mikroskopski pelud razlièitih tvari ispu¹ta se u okoli¹. Èak i tvari koje se smatraju neotrovnim, ako se udahnu redovito, mogu u buduænosti uzrokovati ozbiljne upale di¹nih putova.

Redovito boraveæi u slabo provjetravanom prostoru, koji nije opremljen filterima za pra¹inu, ¹to u perspektivi mo¾e dovesti do bolesti iz zida di¹nog sustava ili alergija. To se ne smije podcijeniti. Svakoga dana, u svakom polo¾aju, ljudi su izlo¾eni ¹tetnom pra¹ini i zagaðenju zraka. Na radnom mjestu, u kojem je do 1/3 dana, treba ga osloboditi faktora koji mo¾e stvoriti bolesna stanja. Uz pretpostavku da smo svuda oko nas izlo¾eni udisanju opasnih para, pra¹ina i grinja, ne smijemo se pasivno upu¹tati u dodatno trovanje ¹tetnom pra¹inom na tom mjestu. Filtar za pra¹inu u radnoj sobi je sna¾an naèin da se sprijeèi dodatno udisanje opasnih tvari u sustav.

Filtri rade na temelju gravitacije, jednostavno hvatajuæi èestice pra¹ine koristeæi njihovu povr¹inu. Zahvaljujuæi pra¹ini koja je prisutna u prostoriji, zrak je ogranièen prije nego ¹to osoba poène disati.