Pravila sigurnosti tijekom zimskih praznika

Fresh Fingers

ATEX je zakonska regulativa Europske unije, koja svjedoèi o standardima koji moraju biti napravljeni od proizvoda koji se koriste u opasnim podruèjima, uglavnom izlo¾enima za poèetak.

Trenutaèno sva jela proizvedena u Europskoj uniji moraju biti u skladu s pravilom ATEX. Prije svega, ATEX nameæe vrstu materijala koji se koristi, kao i konstrukciju koja se koristi. Ureðaji koji primjenjuju ovaj savjet oznaèeni su simbolom CE. Proizvoðaè je dostupan za klasificiranje opasnosti i dodavanje oznaka za odreðeni proizvod. Sakupljaèi pra¹ine su ureðaji koji se ¹iroko koriste u sektoru. Uglavnom se koriste za izradu sitnih èestica pra¹ine. Meðu ostalim, oni se igraju tijekom obrade metala tijekom bru¹enja, dorade odljevaka, bru¹enja, poliranja. Sakupljaèi pra¹ine primjenjuju se na preradu drva, toènije za vaðenje pra¹ine i rukovanje pra¹kastim materijalima, uglavnom kemijskim pra¹cima. Postoji cijeli postupak ocjenjivanja sukladnosti robe u eksplozivnom sigurnosnom sustavu. Èesto takvo ocjenjivanje obavlja neovisno tijelo za prijavljivanje. Redoslijed takve ocjene sukladnosti izraðuje se sva tehnièka dokumentacija koja sadr¾i popis direktiva s kojima je nedvosmisleni ureðaj, popis dokumenata koji su uzeti u obzir prilikom rada ureðaja. U dokumentaciju treba ukljuèiti sljedeæe informacije: skupinu i kvalitetu ureðaja, maksimalnu povr¹insku temperaturu ureðaja, primijenjenu protueksplozijsku za¹titu. ATEX treba prilagoditi zahtjevima odreðenog ureda i dati snagu svojih gospodarskih i logistièkih, kao i ljudskih resursa. Tro¹ak primjene ATEX direktive je relativno nizak u usporedbi s prijetnjama uzrokovanim eksplozijama.