Prodaja blagajni za zaposlenike 2015

Kolega iz poslovnog partnera uvjerava vas da je njegova fiskalna blagajna u dobrom raspolo¾enju i nudi prodaju u blagajni za dio cijene? Nemojmo uzeti oèite u¹tede. Da bi se kupio blagajnik, koji je kori¹ten, moramo dodati tro¹kove razmjene fiskalne memorije i potro¹iti vrijeme na podmirenje u SAD-u. Osim toga, neæemo biti u moguænosti podnijeti zahtjev za pomoæ za kupnju, ¹to je èak 90%!

Sjajno je ¹to se suoèavamo s novim tro¹kovima u potrazi za naèinima u¹tede ¹to je vi¹e moguæe i vrlo korisnim transakcijama. Na¹ ured uèi i prodaje jo¹ vi¹e posla ili usluga maloprodajnim potro¹aèima. U svakom trenutku potrebno je kupiti i registrirati blagajnu. Cijena ovog jela je malo nas upla¹iti, ¹to nas potièe na jeftinija rje¹enja. Kolega iz okru¾enja daje nam da je njegova kori¹tena fiskalna blagajna vrlo lagana i da mo¾e prodati prenisku cijenu? I mo¾da æemo doæi do kori¹tenih blagajni na prodajnim mjestima? Takve su moguænosti vrlo primamljive. Meðutim, prije nego se odluèimo za kupnju rabljene blagajne, izraèunajmo sve kvote i razmislimo je li ova opcija isplativa.

Jeftinije, a ipak skupljePrije svega, moramo znati da je blagajna koja se koristila bila u Financijskom znaku za drugu osobu. Prema trenutnim pravilima, ne mo¾emo uzeti takav iznos od dobro poznate tvrtke. Da jesmo, uèinili bismo fiskalni prekr¹aj. Osim toga, u svjetlu propisa, ne mo¾emo dobiti ureðaj izravno od prijatelja - u ovom ugovoru servisna jedinica proizvoðaèa mora djelovati. Fiskalni registar koji ljudi koriste mora biti odjavljen od strane posljednjeg korisnika. Uz jelo, prodavatelj nam mora dostaviti izvje¹æe iz Porezne uprave, inaèe ne mo¾emo ni¹ta uèiniti s poznatim blagajnikom. Tek nakon prikazivanja odgovarajuæih dokumenata, serviser mo¾e se pobrinuti za zamjenu fiskalnog modula i falsificirati blagajnu za drugu osobu.

Stoga je vrijedno kupiti na¹u prvu blagajnu od ovla¹tenih preprodavaèa. Takvi stanovi kao Krakow fiskalne kase ne pru¾aju samo veliki izbor fiskalnih ureðaja, nego i usluge.