Protupo arni remen tipa b

U uspjehu po¾ara najva¾nija je bliska i profesionalna reakcija, zahvaljujuæi kojoj su moguæi gubici minimizirani. S vremena na vrijeme, ona zasigurno èak doprinosi spa¹avanju ljudskog ¾ivota. Kako bi ovaj odgovor postojao, ipak je dobro znati kako stvoriti ono na ¹to treba obratiti pozornost. Inaèe æemo zapaliti vatru u zatvorenom stanu, a na drugi naèin u visokom prostoru.U prvom sluèaju, sjetite se da je na¹a manevarska soba mala, u klubu ne mo¾emo dopustiti sve pripreme. Naravno, najuèinkovitija je vodena para, èije sudjelovanje mo¾e brzo dovesti do neutralizacije prijetnje.

Sigurno da se para kao metoda ga¹enja po¾ara ne stvara na otvorenim prostorima, gdje ne dopu¹ta ispravnu koncentraciju, zahvaljujuæi kojoj je moguæe ugasiti po¾ar. Iako je u niskim zgradama savr¹eno oblikovan. ©iroko se upotrebljava i na brodovima, u interijerima gdje se koriste alkoholi ili vulkanski kotlovi, gdje uporaba vode nije dopu¹tena. Osnovno djelovanje pare, koja omoguæuje uklanjanje po¾ara, je neutraliziranje kisika, bez kojeg plamen neæe trajati. Njegova izvanredna vrijednost je èinjenica da se taj uèinak provodi vrlo brzo, zahvaljujuæi èemu se po¾ar neæe moæi dovoljno ¹iriti. To je posebno va¾no, jer u poziciji kada æe se po¾ar pro¹iriti na bilo koju kuæu, vjerojatno je da isti par neæe ugasiti. Potrebne su vrlo visoke vatrogasne akcije, ¹to je povezano s èinjenicom da æe gubici nastali od po¾ara biti najvi¹e.