Prva poslovna gastronomija

Svatko tko preuzme na¹u prvu marku izuzetno je iznenaðen visokom vrijedno¹æu blagajne. Da, prilièno je èudno napraviti tako jednostavan ureðaj, u usporedbi èak s raèunalom, vrijedan stvarno ¹irok monetarni broj. Meðutim, iznenaðenje nestaje kada pa¾ljivo pogledamo materijalnu i suptilnu situaciju u poljskoj regiji.

Fiskalne blagajne prolaze u odnosu na tip od tisuæu, pa èak i do èetiri tisuæe zlota. Te¹ko je pronaæi u Poljskoj barem jednu, modernu i neiskori¹tenu blagajnu, koja na prodaju ima jednostavniju vrijednost od tisuæu zlota. Kori¹tene blagajne mo¾ete pronaæi na internetskim aukcijama, ali nije uvijek vrijedno plaæanja.

Detoxic

Pa za¹to su gotovinu coffers skuplji?Razlog za ovakvo stanje rada je politika dr¾ave i stanje ekonomije na¹e zemlje, a ogromni porezi i dugi dio birokracije koju nam dr¾ava daje prilikom izvje¹tavanja i davanja ureðaja uzrokuje nemjerljivo poveæanje tr¾i¹ne vrijednosti blagajne.Mnogi trgovci u modernim vremenima ne sjede za kupnju blagajne. Na¾alost, zakon ¾eli da svaka ¾ena koja obavlja djelatnost s godi¹njim profitom iznad odreðenog iznosa detaljno evidentira cjelokupnu robnu razmjenu. Posljednjeg razloga, mnogi ljudi napu¹taju posao. Broj zaposlenih u poreznim titulama raste.Razina ne postoji, meðutim, dobar razlog za visoku cijenu blagajne. Za razliku od pisaèa, te nove moraju postojati konstruirane od tema visoke klase. Potrebno je biti u stanu za ispis prijema tisuæe puta jedan dan.

Drugi sekundarni razlog za ove visoke vrijednosti je tro¹ak obuke gostiju iz usluga blagajne. ©to smo br¾i brand i masa ljudi koje zapo¹ljavamo, du¾e moramo ulagati kapital u uvoðenje blagajne u na¹ posao. Rje¹enje je uzeti ljude koji su postigli takve teèajeve u svojim trenutnim radnim mjestima, ali postoji vrlo rijedak sluèaj.Borba za smanjenje vrijednosti ovih ureðaja traje veæ neko vrijeme, a svaki poduzetnik koji kupuje prvu blagajnu mo¾e raèunati na odbitak tro¹kova za kupnju blagajne do 700 PLN.