Rad panjolskog psihologa

Profesija psihologa prije nekoliko godina bila je povezana, ali s mentalnom bole¹æu. Mladoj osobi koja je koristila usluge psihologa i otvoreno govorila o tome, u nekim sredinama bili su izlo¾eni neugodnim komentarima, pa èak i stigmatizaciji. Na svadbi se takva percepcija polako vraæa u pro¹lost. Obrazovani, moderni ljudi koji cijene vrijednost osobnog razvoja sve su èe¹æe psiholo¹ki uredi, ne samo u kriznim pitanjima.

Ako je tako, tko je psiholog?

U pojednostavljenom obliku, on je ¾ena koja je zavr¹ila humanistièke studije o ljudskom pona¹anju, strukturama svoga unutarnjeg svijeta i dru¹tvenim kontaktima. Takva osoba koja rezultira znanstvenim istra¾ivanjem, funkcionira u savjetovali¹tima ili u imenima u podruèjima koja se bave ljudskim resursima, tj. U promociji. Nakon zavr¹etka dodatnog smjera i stjecanja svijesti i osjeæaja potrebnog za voðenje terapije, psiholog mo¾e postati klinièki psiholog-psihoterapeut.Motiv za odabir ovog ureda èesto je velika doza suosjeæanja i interesa za druge ljude. Obièno, osoba koja planira poduzeti ovaj korak je velika spremnost da pomogne drugima.Dakle, to nije oèigledan posao. Neki tra¾e psihologa samo zbog podr¹ke i bliskosti. Potreban im je èovjek s kojim mo¾ete dijeliti puni, koji se skrivaju od ostatka svijeta, oni postoje iznad i ¾ele se uvjeriti u su¹tinu svojih izbora u ¾ivotu. Dolaze ovamo, ali ti ljudi s vrlo te¹kim problemima, sa svom prtljagom emocija, èesto frustracijom ili tugom, ponekad istovaruju svoju agresiju ili razoèaranje. Psiholog, podr¾an znanjem i iskustvom, svakodnevno im pru¾a ruku i strpljivo koristi svu ljubav i predanost, male dileme dilema i te¹kih tajni. Zatim im poma¾e da se nose s njima, a isto tako i ometajuæe zbrajanje, koje mi ne vidimo, i time poduèava ¹to uèiniti s poplavom senzacija i te¹koæa suvremenog svijeta. Moglo bi se riskirati izjava da je psiholog na¹ prijatelj i da se sve mo¾e reæi, a ne negativno procijeniti. Vodiè kroz meandre duha. U njegovom uredu dobivamo razumijevanje i osjeæaj sigurnosti koji dolazi iz potpore nekoga tko mo¾e reæi bilo ¹to. Idemo van uz pomoæ, lak¹i i iznimno aktivni. Èesto i s osmijehom na ljudima.