Rad za prevoditelja engleskog

Rad tumaèa je vrlo va¾an i odgovoran posao, jer mora razumjeti osjeæaj izra¾avanja piæa meðu njima u smjeru drugog. Ono ¹to se dogaða iznutra, ne treba toliko ponavljati rijeè po rijeè, ono ¹to je reèeno, nego prenijeti znaèenje, sadr¾aj, bit izraza, a struja je mnogo veæa. Takve su ¹kole od velike va¾nosti u komunikaciji i spoznaji, kao iu njihovim poremeæajima.

Piæe iz vrste prijevoda je konsekutivno prevoðenje. Kakvi su onda onda prijevodi i na ono ¹to oni raèunaju u svojoj specifiènosti? Pa, kada govorite iz glave, tumaè slu¹a skupinu ove pozornosti. Tada mo¾e voditi bilje¹ke i samo se sjetiti ¹to govornik treba. Ako ovo upotpunjuje jedan element va¹eg mi¹ljenja, onda je uloga prevoditelja da po¹alje svoj razum i misli. Kao ¹to je spomenuto, ne mora postojati doslovno ponavljanje. Stoga mora biti siguran da prenosi smisao, dijeli i daje izjave. Nakon ponavljanja, govornik zadr¾ava svoju pozornost, ponovno je dijeli na specifiène znaèajke. I tako sve ide sustavno, sve do govora ili odgovora sugovornika, ¹to jo¹ uvijek znaèi u njegovom vlastitom stilu, a njegov se govor poduèava i prakticira va¾noj osobi.

Ova vrsta prijevoda stvara svoje prednosti i nedostatke. Prednost je svakako da se redovito kreæe. Fragmenti izgovora Meðutim, samo ti konteksti mogu prekinuti koncentraciju i okupljanje u govoru. Prevoðenjem nekih tekstova mo¾ete se lako odvratiti, zaboraviti na ne¹to ili jednostavno pobjeæi iz ritma. Svatko mo¾e nauèiti sve, a komunikacija je saèuvana.