Spreeavanje eksplozije ugljiene pra ine

Opasnost od eksplozije u radnoj sobi ili u razlièitim sobama je dostupna jer se ne mo¾e umanjiti. Zakon o graðevinarstvu zahtijeva da se na takvim mjestima za¹titi od eksplozije, a da se ne prikljuèi vjerojatno æe biti povod ozbiljne tragedije. Mjesta s razlièitom izlo¾eno¹æu moguænosti eksplozije su razlièita postrojenja i proizvodne hale. Sve je tu da problem dolazi do nesreæe: zapaljivi plinovi se odr¾avaju jednostavnim, s cilindrima velikog kapaciteta, izvorima vatre, èesto nedovoljnom ventilacijom. Sve je to zbog moguænosti eksplozije.

Potrebno je poduzeti dodatne mjere opreza u gore opisanim apartmanima. Redoviti pregledi organizacije i redovito zatvaranje svih nedostataka su iznimno va¾ni. Ako se, na primjer, koriste èetke u elektriènom pogonu, imat æe ogromno iskrenje, desetak puta jaèe nego u svakodnevnom radu. Takoðer ukljuèujemo detaljnu kontrolu eksplozije svih cilindara i spremnika koji sadr¾e zapaljive plinove i tvari. Propusni cilindar s eksplozivnim plinom mogao ga je brzo napuniti ravnim krajem koji se pridru¾io eksploziji. Iako se plinovi obièno moraju mije¹ati s zrakom u odreðenoj koncentraciji, tako da mogu doæi do eksplozije, jo¹ uvijek se ne mo¾e podcijeniti.

Jo¹ jedna uloga u za¹titi je pokretanje specijalnih svjetiljki, kao i prekidaèa za svjetlo. Svako osvjetljenje rasvjete uzrokuje skakanje iskre u prekidaèu, na pojaèanje poveæane potro¹nje struje svjetiljke u sredi¹njem vremenu svog polo¾aja. Takoðer radi i sa svjetiljkama sa ¾arnom niti i fluorescentnim svjetiljkama. Takva iskra je prilièno velika za pokretanje eksplozije u prisutnosti zapaljivog plina. Kori¹tenje posebnih svjetiljki i prekidaèa otpornih na eksploziju u velikoj mjeri ogranièava ovaj rizik, ali uvijek najva¾nije pitanje je sigurno skladi¹tenje alkohola i zapaljivih i eksplozivnih tvari.