Sredstva za za titu bilja od oneei aeenja zraka

Svakog dana, kako u biljci tako iu akciji, okru¾eni smo raznim vanjskim èimbenicima, koji su naglasak na izdr¾ljivosti i energiji. Uz osnovnu redundanciju, kao ¹to su: polo¾aj, temperatura, ovla¾ivanje okoli¹a i odgovarajuæi, takoðer smo u moguænosti uzeti razlièite plinove. Zrak koji udi¹emo nije u savr¹eno èistom, ali zagaðenom, naravno, u razlièitom stupnju. Prije kontaminacije pra¹inastom ko¾om, imamo priliku obraniti se noseæi maske s filterima, iako postoje i druge neèistoæe u zraku koje èesto nisu lako vidljive. To ukljuèuje posebno otrovne pare. Upoznati ih je najèe¹æe samo zahvaljujuæi alatima takvog modela kao ¹to je toksièni senzor plina, koji nalazi èestice sadr¾aja lo¹e i izvje¹æuje o njihovoj prisutnosti, zahvaljujuæi èemu nas upozorava na opasnost. Na¾alost, opasnost je daleko od ozbiljne, jer neke tvari kada je ugljièni monoksid bez mirisa i èesto njihova prisutnost u zraku dovodi do ozbiljnog o¹teæenja zdravlja ili smrti. Osim prigu¹enja, ugro¾eni su i drugi èimbenici koje senzor mo¾e otkriti, kao dokaz sulfata, koji je u brzoj koncentraciji slab i omoguæuje trenutni ¹ok. Drugi toksièni plin je ugljièni dioksid, jednako opasan kao ¹to je bio, i amonijak - prirodni plin u atmosferi, meðutim, u veæoj koncentraciji opasnoj za goste. Detektori otrovnih elemenata takoðer mogu detektirati ozon i sumporni dioksid, koji je puniji od sadr¾aja i ima predispoziciju za veliko punjenje podruèja u blizini Zemlje - od samog poèetka sada kada smo izlo¾eni toj bazi, trebali bismo smjestiti senzore na prikladno mjesto tako da mogu osjetiti prijetnju i isprièati nam o njoj. Ostali opasni plinovi kojima nas detektor mo¾e diviti su korozivni klor i visoko toksièni vodikov cijanid i lako topljivi u vodi, opasnom klorovodiku. U tu svrhu treba ugraditi senzor otrovnog plina.