Testovi znanja o civilizacijskim bolestima

Meðu civilizacijskim bolestima 21. stoljeæa svakako treba spomenuti depresiju. Iako ju je prije nekog vremena neki od njih slu¹ao, sigurno je taj nedostatak i dalje prisutan. Zatim, tu je psihosomatski poremeæaj koji se obièno smatra nevino - lagana opu¹tenost u normalnom radu, degradirano raspolo¾enje, smanjena motivacija za rad. S napretkom pozornice, ova negativna raspolo¾enja dominiraju u stalnom ¾ivotu zla i sadr¾e uz njega izvrsnu blokadu osnovnih ¾ivotnih funkcija - pacijent nema vrijednost ustati i jesti, uèiniti ne¹to korisno, imati samoubilaèke misli, jer ne vidi smisao ¾ivota.

Iako privremeno pogor¹anje raspolo¾enja, je li jesenska chandra sama prolazi spontano ili pod utjecajem odreðenih optimistiènih èimbenika, pa se depresija ne mo¾e izlijeèiti bez pomoæi specijalista. Mo¾ete ga se privremeno rije¹iti, na primjer zahvaljujuæi suradnji s prijateljima, ili zahvaljujuæi tome ¹to ste vrlo potrebne stvari, ali psiha patnika je toliko oslabljena da neæe moæi zadovoljiti ni najmanji pogor¹anje njezine nove situacije - a onda æe se bolest vratiti. Pacijenti vrlo èesto djeluju u dru¹tvu, èak stjeèe dojam da se smatraju izuzetno mirnim i ponosnim na ¾ivot - to je uvijek maska koja savr¹eno nestaje kada je pacijent opet jedini. Kada je rijeè o lijeèenju depresije, u posljednjem podruèju ima mnogo velikih struènjaka. Mora se priznati da svi imaju grafiku ispunjenu susretima sa zlim ljudima koji ¾ele veliku, redovitu terapiju. To je onda stil psihoterapije, koji se podupire samo lijekovima, jer kao psihosomatsku bolest depresiju treba tretirati prije svega iz mentalnog zida.

Psihoterapeut poma¾e pacijentu da se ponovno naðe u svijetu koji ga okru¾uje. To jaèa iskustvo samopo¹tovanja, ¹to æe u perspektivi pomoæi pacijentu da prevlada niske, i jo¹ te¾e probleme odr¾avanja. To je va¾no, jer depresivnoj osobi nije dopu¹teno neprestano uklanjati trupce ispod nogu, morate ga nauèiti kako se nositi s temama, jer æe i oni dati u njegovom izgledu, ali i potrebu da budu u stanju voditi ih.