Uzemljenje proze

Uzemljenje je vrlo dobra metoda obrane od munje.Uzemljenje je stoga proces koji ukljuèuje vodiè koji je dobro provodljiva tvar.

Najpogodniji provodnici su voda, grafit, ¾eljezo, èelik, aluminij, zlato, bakar i srebro.Vodiè povezuje tijelo s elektrificiranim podom i na kraju te veze elektrificirano tijelo vraæa ili preuzima odgovornost, ¹to dovodi do njegove ravnodu¹nosti.

Konstrukcija ureðaja za uzemljenje nije osobito komplicirana. Takva naprava je izraðena od uzemljive elektrode i ¾ice za uzemljenje, spojnih ¾ica, spojnica ili ¾ica i uzemljenja.Postoje i drugi naèini na zemlji. Osnovni tipovi su: uzemljenje, pomoæno, uèinkovito i za¹titno uzemljenje.

Prikljuèci za uzemljenje igraju va¾nu ulogu u mre¾i uzemljenja. Ove stezaljke su izraðene od aluminija i slu¾e za spajanje gromobrana na konstrukciju. Stezaljke za uzemljenje ili ¹ine su dio sustava uzemljenja konstrukcija i olak¹avaju elektrièno povezivanje vi¹e ¾ica u smjeru uzemljenja.Terminali su, zbog svog individualnog dizajna, kvalificirani za prirodne, pre¹ane, ravne; jednostavne pre¹e; kutno stisnuta ravna; kutno pritisnuto; off-line - pre¹ani spojevi.Vrsta stezaljke koja se koristi i njezina konstrukcija odreðuje se, izmeðu ostalog, brojem ¾ica spojenih na zemlju.

Prikljuèak vodièa za uzemljenje na uzemljenje treba izvesti precizno i izvr¹iti zahtjeve za elektrièno spajanje.U tom smjeru koristi se termitno zavarivanje, koristeæi stezaljke, vijèane stezaljke ili druge mehanièke spojeve. Mehanièke spojeve treba izvesti u skladu s pravilima utvrðenim u skladu s uputama proizvoðaèa.Prilikom izrade sustava za¹tite od udara munje, posebnu pa¾nju treba posvetiti kori¹tenim stezaljkama, koje u svakom sluèaju ne smiju o¹tetiti uzemljivaè ili uzemljivaè. Kod sastavljanja takvog postupka va¾na je informacija i primjena principa, buduæi da spojnice i ruèke koje se sastoje samo od lemljenog spoja ne osiguravaju dobru mehanièku èvrstoæu i mogu se takoðer o¹tetiti.