Zakleti engleski prevoditelj broda

Vlastite domove zaustavlja mnogo tehnolo¹ki naprednih. Veæ je pravilo upravljati razlièitim funkcijama pomoæu aplikacije na telefonu. Slièno tome, pitanja su ukljuèena u poduzeæa. Kada gradimo novu zgradu ili renoviramo staru, razmislimo o poveæanju pogodnosti kori¹tenja.

EcoSlim

Sredi¹nji usisavaèi su vrlo uspje¹na promjena. Mo¾emo dati takav alat u podrumu ili gara¾i. Na¾alost, u stanu æe imati savr¹eno znaèenje, a buka neæe nikoga ometati. Tijelo se mo¾e koristiti u punoj zgradi ili tvrtki. U isto vrijeme, usisajte to vi¹e od same osobe, ¹to poveæava produktivnost. Prethodno æemo konzultirati koje æe jelo zadovoljiti va¹a oèekivanja. Prodavaè nam mo¾e pomoæi u tome i savjetovati izbor odreðenog modela. Za monta¾u je najbolje zaposliti specijaliziranu tvrtku, jer lo¹e postavljena instalacija mo¾e ometati rad sredi¹njeg usisivaèa. Dobro odabrani usisavaè bit æe energetski uèinkovit i miran. Zaboravite na no¹enje te¹kog usisivaèa oko kuæe i tra¾ite utiènicu za spajanje.

Takozvane pametne kuæe stekle su dana¹nji publicitet. ©to je njihova "inteligencija"? Sustavi instalirani u bloku omoguæuju nam mnogo bogatih smetnji u napajanju ureðaja. Posebna aplikacija za pametni telefon omoguæuje pristup moguænostima pode¹avanja prozora, iskljuèivanju napajanja, ukljuèivanju grijanja ili provjeri zatvaranja vrata. Razmislite koliko ste puta razmi¹ljali o napu¹tanju doma ili zatvaranju ureðaja ili je zakljuèao vrata. Brzo nemojte imati takve brige i provjeravati ih na niskoj razini, dok je uspjeh kada se anksioznost poka¾e legitimnom, popravite svoju pogre¹ku. Prirodni dio takve metode je praæenje i sve vrste alarma s detektorima trendova i sa znatno naprednijim sigurnosnim znaèajkama. Va¹ dom takoðer mo¾e poslati informacije sigurnosnoj tvrtki ili policiji. Lopov æe dvaput razmisliti prije nego poène opljaèkati takvu kuæu.

Moderna tehnologija nam omoguæuje da u¹tedimo mnogo vremena i briga. Po mom mi¹ljenju, to su neprocjenjive u¹tede i vrijedi ulagati u sustave. Vjerojatno neæete po¾aliti!