Zamjena zraenog filtra

Magnetski filtar je posebno namijenjen za kuænu pomoæ, takoðer za nove male industrijske instalacije centralnog grijanja i ljetne komunalne vode, te za svaki ureðaj postavljen u takvim instalacijama protiv oneèi¹æenja èvrstim èesticama. Sve èe¹æom upotrebom visokokvalitetne opreme i kontrolnih i mjernih elemenata u instalacijama postoji potreba za filtracijom vode, jer njihov dobar i uèinkovit kondicionirani rad ima stvarni stupanj èistoæe tekuæe vode.

https://rev-mind-plus.eu/hr/

Magnetske filtre treba postaviti na cjevovod tako da je smjer protoka vode prikladan sa strelicom lijevanom na trup, a poklopac se nalazi na dnu filtra. Filtri se mogu implementirati na horizontalnim i vertikalnim cjevovodima. Magnetski filtri su rasporeðeni u trupu, mre¾astom ulo¹ku, poklopcu, magnetskom ulo¹ku, brtvama i uèvr¹æivaèima. Konstrukcija filtra jamèi visoki uèinak filtracije vode zbog moguænosti dvostupanjskog èi¹æenja: mehanièkih i magnetskih. Magnetski filteri mogu se koristiti u kuænim instalacijama centralnog grijanja, protoènim grijaèima, automatskim perilicama, perilicama posuða, sustavima za opskrbu vodom koji osiguravaju sve ureðaje za grijanje i hlaðenje. Uèinci magnetskih filtera su, izmeðu ostalog, sprjeèavanje o¹teæenja konstrukcije i ureðaja koji su u njoj ugraðeni, poveæanje uèinkovitosti ugraðenih magnetizatora, smanjenje operativnih tro¹kova, smanjenje otpornosti na vodu ili protok tekuæine u konstrukciji. Magnetski filteri imaju mnogo prednosti, na primjer, nedostatak operativnih tro¹kova, oni takoðer praktièki ne zahtijevaju odr¾avanje.U Engleskoj postoji vi¹e od 20 milijuna obiteljskih kuæa u kojima veæina ima sustav grijanja, a dana¹nji svijet je na èelu razvoja modernih, ekolo¹ki prihvatljivih tehnologija koje pobolj¹avaju rad sustava grijanja. Na povr¹ini od nekoliko tekuæih godina u Engleskoj je objavljeno vi¹e od milijun magnetskih filtera.