Zatvaranje poslovanja na pau al

U sluèaju da ¾elimo likvidirati tvrtku ili zatvoriti podru¾nicu, moramo se ne samo podvrgnuti pitanjima vezanim za rad, veæ i blagajni. Nije bitno gubiti se o tome, unatoè èinjenici da ga kao ¹pijuna dajemo, koji provjerava na¹ promet vrijedno¹æu i koji æe dati sve informacije Poreznom uredu kada se pojavi takav problem.

Blagajna i zavr¹ni radovi? Ovu studiju postavljaju mnogi poduzetnici. Opseg du¾nosti poreznih obveznika propisan je Zakonom ministra financija od 14. o¾ujka 2013. o registraciji blagajne. Inaèe, odredbe reguliraju cijelu fazu trajanja blagajne, èak i od trenutka kada ju je proizveo proizvoðaè. Oni takoðer reguliraju postupak dostave i servisiranja takve blagajne. I onda u naèelu propisa moramo: napraviti dnevne i fiskalne izvje¹taje periodièno, u vrijeme od 7 dana od zavr¹etka rada blagajne, moramo podnijeti zahtjev èelniku poreznog ureda za rad na èitanju memorije blagajne. Takoðer moramo podnijeti zahtjev voditelju poreznog ureda za odjavu blagajne s popisa. Na jednom kraju, uz pomoæ servisera, èitamo sadr¾aj memorije blagajne izradom izvje¹æa o naplati za cijelo vrijeme rada blagajne. Trebate ga pripremiti u nazoènosti zaposlenika poreznog ureda. Uredba nas obvezuje da sastavimo protokol za èitanje sadr¾aja memorije blagajne.Kao ¹to vjerojatno mo¾ete pretpostaviti, izvje¹æa su na mjestu usporedbe onoga ¹to se dogodilo proèitano iz blagajne s trenutnim, ¹to nudi u mjeseènim ili tromjeseènim ugovorima. Da biste sprijeèili lo¹u situaciju, dobar program æe ispisati izvje¹æe za vrijeme prodaje, koje æete usporediti s Va¹im PDV prijavama. Prepoznat æete nadu da æete napraviti ispravku ako ste negdje napravili pogre¹ku.Takoðer je vrijedno dodati da prilikom podno¹enja zahtjeva voditelju ureda o radu na èitanju fiskalne memorije, pru¾amo informacije, tj. Kao porezni obveznici, koje proizlaze iz porezne olak¹ice. Takoðer moramo popuniti izjavu o uporabi blagajne. Ako je iznos kori¹ten manje od tri godine, moramo izvr¹iti povrat doplatka koji smo koristili za kupnju blagajne.Kao ¹to mo¾ete vidjeti, zavr¹avanje energetske i blagajne je znaèajan pothvat koji æete morati poduzeti. Ako bi se kraj aktivnosti, a time i likvidacija blagajne, dogodio za manje od 3 godine, trebalo bi vratiti povrat koji smo dobili za fiskalni iznos.